Tuesday, 23 June 2015

1.1 Kaedah Penyiasatan Saintifik

Kaedah Penyiasatan Saintifik
■ Kaedah penyiasatan saintifik ialah kaedah yang digunakan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains.
■ Langkah-langkah kaedah penyiasatan saintifik:

Mengenal pasti masalah

Mengenal pasti pemboleh ubah

Membuat hipotesis

Mengawal pemboleh ubah

Merancang penyiasatan

Menjalankan penyiasatan

Mengumpul data

Menganalisis dan mentafsir data

Membuat kesimpulan

Membuat laporan

Kaedah Penyiasatan Saintifik
■ Mengenal pasti masalah

Berlaku hasil daripada pemerhatian yang akan membawa kepada soalan atau kesimpulan.
■ Mengenal pasti masalah

Berlaku hasil daripada pemerhatian yang akan membawa kepada soalan atau kesimpulan.
■ Mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah

Pemboleh ubah perlu dikenal pasti untuk mendapatkan hipotesis yang akan dibuat.

Pemboleh ubah: Syarat atau faktor-faktor yang boleh berubah dalam penyiasatan saintifik.

Terdapat tiga jenis pemboleh ubah:
Pemboleh ubah yang dimalarkan: Ditetapkan dalam eksperimen (bahan yang sama digunakan)
Pemboleh ubah yang dimanipulasikan: Diubah untuk mengkaji hipotesis
Pemboleh ubah yang bergerak balas: Pemerhatian atau keputusan eksperimen
■ Video ini mengandungi maklumat mengenai pemboleh ubah (Bahasa Inggeris)
■ Membuat hipotesis

Hipotesis adalah satu kenyataan yang ringkas yang mencadangkan jawapan kepada masalah ini.

Hipotesis menyatakan hubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dan pembolehubah bergerak balas.

Jika hipotesis diterima daripada keputusan eksperimen, teori sains boleh dibuat. Jika tidak, satu hipotesis baru perlu dibuat.
■ Merancang penyiasatan

Senaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan ketika menjalankan eksperimen.

Tentukan cara untuk mengawal semua penggunaan pemboleh ubah dan bagaimana untuk mengukur data (pembolehubah bergerak balas).
■ Menjalankan penyiasatan

Menjalankan siasatan mengikut prosedur yang dirancang.

Mengumpul data daripada penyiasatan itu.
■ Mengumpul data

Mengumpul data dengan membuat pemerhatian kuantitatif dan kualitatif.

Contoh data kuantitatif: berat, panjang, masa dan jumlah.

Contoh data kualitatif: warna dan bentuk.
■ Menganalisis data

Langkah untuk menghuraikan data yang dikumpul secara terperinci.

Data disusun dalam bentuk carta bar, histogram, graf garis, carta pai atau jadual.
■ Mentafsir data

Data ditafsirkan daripada carta bar, histogram, graf garis, carta pai atau jadual.

Semua hubungan antara pembolehubah dinyatakan berdasarkan pemerhatian.

Tunjuk semua pengiraan jika perlu.
■ Membuat kesimpulan

Kesimpulan merupakan kenyataan mengenai keputusan penyiasatan saintifik berdasarkan hipotesis.

Satu kesimpulan yang rasional diambil berdasarkan analisis data dan interpretasi.

Kesimpulan sama ada akan menerima atau menolak hipotesis yang dibuat pada awal eksperimen.

Jika hipotesis ditolak, adalah perlu untuk mebuat hipotesis yang baru. Penyiasatan saintifik akan diadakan sekali lagi berdasarkan hipotesis baru.

Membuat Laporan
■ Format laporan

Laporan bertulis yang mengandungi matlamat, pernyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, radas, bahan, prosedur, keputusan, perbincangan dan keputusan.
■ Contoh laporan:
Hubungan antara garam, air dan takat didih.
Tujuan: Untuk mengkaji kesan garam dalam air mendidih.
Penyata masalah (mengenal pasti masalah): Apakah kesan penambahan garam di dalam air mendidih?
Pemboleh ubah (mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah):
Pemboleh ubah yang dimalarkan: Isipadu air suling
Pemboleh ubah yang dimanipulasikan: Kehadiran garam
Pemboleh ubah yang bergerak balas: Takat didih air suling
Hipotesis (membuat hipotesis): Takat didih air suling akan bertambah dengan kehadiran garam
Alat dan bahan (merancang penyiasatan):
Alat: Bikar, spatula, termometer dan penunu Bunsen
Bahan: Air suling dan garam
Prosedur (menjalankan penyiasatan):
1. Air suling dipanaskan sehingga mendidih. Suhu takat didih dicatatkan.
2. Eksperimen diulang dengan menambahkan garam ke dalam air suling.
Keputusan (mengumpul data):
Takat didih untuk air suling sahaja : 100°C
Takat didih untuk air suling + garam : 104°C
Analisis (menganalisis dan mentafsir data):
1. Takat didih air suling adalah pada 100°C
2. Apabila garam ditambahkan ke dalam air suling, takat didih meningkat pada 104°C
Kesimpulan (membuat kesimpulan): Garam terlarut dalam air akan meningkatkan takat didih air.
Kepentingan Kaedah Penyiasatan Saintifik
■ Menyediakan satu cara untuk mendapatkan pengetahuan saintifik baru.
■ Membantu meningkatkan kemahiran untuk berfikir secara kritikal, proses dan manipulasi.
■ Memupuk sikap yang betul di kalangan pelajar semasa menjalankan eksperimen.
■ Menghasilkan keputusan eksperimen yang berguna.
■ Menguji hipotesis untuk membuktikan dan menerangkan idea-idea saintifik yang hebat.
■ Membantu dalam memahami peraturan dan undang-undang tertentu dalam bidang sains.
■ Mengumpul data daripada eksperimen untuk rujukan pada masa hadapan.

Contoh latihan 1.1(a)
Lengkapkan langkah-langkah kaedah penyiasatan saintifik dibawah (English)

Contoh latihan 1.1(b) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Kaedah __________penyiasatan saintifik adalah kaedah yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip sains yang betul dan sistematik.

2. __________Pembolehubah merupakan keadaan atau faktor yang boleh diubah dalam penyiasatan saintifik.

3. __________Membuat hipotesis adalah proses membuat kenyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan yang bertindak balas.

4. __________Membuat inferens ialah proses membentuk kesimpulan awal untuk menerangkan fenomena atau pemerhatian.


Contoh latihan 1.1(c) Pilih betul [✔] atau salah [✘] untuk kenyataan-kenyataan berikut.
Kenyataan
Semua hipotesis boleh dibuktikan benar.
Pemerhatian ke atas alam sekitar tidak termasuk sebagai kaedah saintifik.
Terdapat kajian saintifik yang dijalankan melibatkan data dalam bentuk kenyataan.
Penyiasatan saintifik dilakukan melalui satu siri langkah-langkah yang sistematik dipanggil kaedah saintifik.
Sesuatu kesimpulan awal dibuat berdasarkan pada pemerhatian awal.
Semua siasatan saintifik yang dijalankan mestilah melibatkan data berangka.⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment