Tuesday, 17 March 2015

7.3 Kepekatan Asid dan Alkali

Kepekatan
■ Kepekatan larutan

Kuantiti [dalam gram atau mol unit] bagi bahan yang terlarut dalam  1dm3 larutan.
[Nota: 1dm3=1000cm3]
Kepekatan bagi larutan[gdm-3]
= jisim bahan terlarut (g)isipadu larutan( dm3)
Kepekatan bagi larutann [mol dm-3]
= Bilangan mol bahan terlaru (mol)isipadu larutan(dm3)
Juga dikenali sebagai kemolaran [Unit: Molar atau  mol dm-3]

Contoh
Larutan Pengertian
5g dm-3 natrium hidroksida , NaOH 5 g natrium hidroksida,, NaOH in 1dm3 dalam  air
2 mol dm-3 larutan plumbum (II) nitrat,  Pb(NO3)2 2 mol  plumbum (II) nitra, Pb(NO3)2 dalam 1dm3 air
■ Video berikut mengandungi maklumat mengenai kepekatan dan kemolaran.


Contoh 7.3(a)
50g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalam air untuk menghasilkan larutan 250cm3. Hitungkan kepekatan larutan yang dihasilkan dalam g dm-3?
Penyelesaian:
Langkah 1:
250cm3
=2501000dm3
= 0.25dm3

Langkah 2:
Kepekaan larutan kuprum(II) sulfat
=500.25
= 200g dm3
Contoh 7.3(b)
Kalium klorida mempunyai kepekatan 14.9g dm-3. Apakah kepekatan bagi larutan tersebut dalam unit mol dm-3? [Jisim atom relatif: Cl, 35.5; K, 39]
Penyelesaian:
Langkah  1:
Jisim formula kalium klorida, KI
= 39 + 35.5
= 74.5

Langkah  2:
Kemolaran larutan kalium klorida

=14.974.5
= 0.2mol dm3


Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu larutan
■ Kepekatan suatu larutan

Bilangan mol =MV1000
di mana  M = kemolaran larutan(mol dm-3), V = isipadu larutan(cm3)
Peringatan: Sila ambil perhatian pada unit sebelum menggunakan persamaan ini untuk pengiraan.

Contoh 7.3(c)
100cm3 asid hidroklorik mengandungi 0.2 mol. Hitungkan kemolaran asid hidroklorik tersebut.
Penyelesaian:
Bilangan mol =MV1000
0.2 =M×1001000
Kemolaran asid hidroklorik, M =0.2×1000 100
= 2 mol dm-3

Contoh 7.3(d)
Hitungkan bilangan mol asid nitrik yang terkandung dalam   200cm3 2 mol dm-3 larutan asid nitrik.
Penyelesaian:
Bilangan mol =MV1000
Kemolaran asid nitrik  =2×2001000
= 0.4mol


Pengiraan yang melibatkan kepekatan dan kemolaran
Contoh 7.3(e)
28g kalium hidroksida terlarut dalam air untuk menyediakan  200cm3 larutan. Apakah kemolaran kalium hidroksida yang terhasil? [Jisim atom relatif: H, 1; O, 16, K, 39]
Penyelesaian:
Langkah  1:
Jisim formula relatif KOH
= 39 + 16 + 1 = 56
Bilangan mol of KOH
= 2856
= 0.5mol
Langkah  2:
Bilangan mol =MV1000
0.5 =M×2001000
M =0.5×1000200
Kemolaran kalium hidroksida, M = 2.5 mol dm-3

Contoh 7.3(f)
Hitungkan jisim kalsium hidroksida yang terkandung 50cm3 dalam  larutan kalsium hidroksida 0.1mol dm-3.
[Jisim atom relatif: H, 1; O, 16; Ca, 40]  

Penyelesaian:
Langkah  1:
Bilangan mol = MV1000
Bilangan mol kalsium hidroksida
= 0.1×50 1000
= 0.005mol
Langkah  2:
Jisim formula relatif Ca(OH)2
= 40 + (16+1)×2 = 74
Jisim  kalsium hidroksida = 0.005×74
= 0.37g


Penyediaan larutan piawai
■ Suatu larutan yang kepekatannya diketahui.

Untuk menyediakan larutan piawai dengan kemolaran yang dikehendaki.
Kelalang dengan isipadu yang diketahui [contoh:  100cm3, 250cm3, 500cm3 dan 1000cm3]  mesti digunakan.
Jisim dalam gram bagi bahan terlarut ditimbang dengan tepat.
■ Video berikut menunjukkan cara penyediaan larutan piawai.


Contoh 7.3(f)
Berapakah jisim pepejal kalium iodida dalam gram yang dikehendaki bagi menyediakan [Jisim atom relatif: K, 39; I, 127] 

(i) 250cm3 1 M larutan kalium iodida
(ii) 500cm3 0.5 M larutan kalium iodida
Penyelesaian:
(i) 250cm3 1 M larutan kalium iodida
Langkah  1:
Bilangan mol = MV1000
= 1.0×250 1000
= 0.25mol
Langkah  2:
Jisim formula relatif KI
= 39 + 127 = 166
Jisim KI = 0.5×166
= 83g
(i) 500cm3 0.5 M larutan kalium iodida
Langkah  1:
Bilangan mol = MV1000
= 0.5×500 1000
= 0.25mol
Langkah  2:
Jisim formula relatif KI
= 39 + 127 = 166
Jisim KI = 0.25×166
= 83g

Aktiviti Makmal 7.3.1 : Penyediaan larutan piawai
Penyediaan larutan berkepekatan tertentu melalui menggunakan kaedah pencairan
■ Pencairan

Satu proses mencairkan larutan pekat dengan menambah pelarut supaya mendapatkan larutan yang dicairkan.

Bilangan mol bahan terlarut dalam larutan yang dicairkan = Bilangan mol larutan dalam larutan pekat.
Larutan Sebelum pencairan Selepas pencairan
Isipadu V1 V2
Kemolaran M1 M2
Bilangan mol bahan terlarut V1M11000 V2M21000
Persamaan untuk pencairan: V1M1 = V2M2
■ Video berikut menunjukkan tatacara untuk melakukan pencairan kimia termasuk persamaan pencairan.


Laboratory Activity 7.3.2: Penyediaan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan 
Contoh 7.3(h)
100cm3  air ditambahkan kepada  150cm3 2mol dm-3   KOH. Tentukan kemolaran larutan yang dicairkan.
Penyelesaian:
Langkah  1:
Jumlah isipadu larutan
= 100 + 150 = 250cm3

Langkah  2:
M1V1 = M2V2
2(150) = M2(250)
M2 = 1.2mol dm-3

Contoh 7.3(i)
Apakah isipadu 0.5mol dm-3 asid sulfurik yang diperlukan untuk dicairkan dengan
air suling supaya menghasilkan 100cm3 0.1mol dm-3  larutan asid sulfurik?
Penyelesaian:
M1V1 = M2V2
0.5(V1) = 0.1(100)
V1 = 20cm3

Hubungan antara nilai pH dan kemolaran bagi asid dan alkali
■ Nilai pH asid dan alkali bergantung kepada

Darjah penceraian

Kemolaran larutan
■ Untuk larutan yang mempunyai kemolaran yang sama

Semakin tinggi darjah penceraian dalam asid, semakin rendah nilai pH.

Semakin tinggi darjah penceraian dalam alkali, semakin tinggi nilai pH.
■ Untuk larutan yang sama

Semakin tinggi kemolaran bagi larutan berasid, semakin rendah nilai pH .

Semakin tinggi kemolaran larutan alkali, semakin tinggi nilai pH.

Aktiviti Makmal 7.3.3 : Hubungan antara nilai pH dengan kemolaran bagi asid dan alkali


Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan kemolaran asid dan alkali
■ Garis panduan penyelesaian untuk masalah mengenai kemolaran asid dan alkali

Tuliskan persamaan kimia yang seimbang.

Senarai maklumat yang diberi dan nilai yang perlu ditentukan.

Hitungkan bilangan mol berdasarkan maklumat yang diberikan.

Hubungkaitkan bilangan mol yang diperolehi dengan bilangan mol bahan itu dalam persamaan.
■ ■ Garis panduan penyelesaian untuk masalah mengenai kemolaran asid dan alkali

Bilangan mol = MV1000

Pengetahuan mengenai bilangan mol dari Bab 3

Contoh 7.3(j)
25cm3 2mol dm-3, asid nitrik bertindak balas dengan serbuk zink yang berlebihan. Hitungkan isipadu gas hidrogen dihasilkan di bawah keadaan suhu bilik. [Isipadu Molar:  24dm3
pada keadaan bilik]
Penyelesaian:
Zn(p) + 2HNO3(ak) → Zn(NO3)2(ak) + H2(g)
Isipadu asid, VA = 25cm3
Kepekaan asid, MA = 2mol dm-3
Isipadu gas hidrogen = ?
Bilangan mol HNO3 = 2 ×251000=0.05 mol
Dari persamaan, 2 mol asid nitrik membebaskan 1 mol gas hidrogen.
Jadi, 0.05 mol  asid nitrik membebaskan 0.025 mol gas hidrogen.
Isipadu gas hidrogen = 0.025×24 = 0.6dm3

Contoh 7.3(k)
3 g magnesium, Mg, bertindak balas lengkap dengan asid nitrik, HNO3, 2mol dm-3 .  Hitungkan isipadu asid yang digunakan. [molar atom relatif: Mg, 24]
Penyelesaian:
Mg(p) + 2HNO3(ak) → Mg(NO3)2(ak) + H2(g)
Isipadu asid, VA = ? cm3
Kepekaan asid, MA = 2mol dm-3
Bilangan mol magnesium = 3 24=0.125 mol
Dari persamaan,  1 mol magnesium bertindak dengan 2 mol asid nitrik.
Jadi, 0.125 mol magnesium bertindak dengan  0.25 mol asid nitrik.
MV 1000=Bilangan mol
2 ×V1000=0.25
V=0.25x10000.2=125cm3

Contoh 7.3(l)
Hitungkan kemolaran bagi  asid hidroklorik, 50cm3 HCl, yang bertindak balas lengkap dengan 3.25 g zink[Jisim atom relatif: Zn, 65]
Penyelesaian:
Zn(p) + 2HCl(ak) → ZnCl2(ak) + H2(g)
Isipadu asid, VA = 50cm3
Kepekaan asid, MA = ? mol dm-3
Bilangan mol of Zn = 3.25 65=0.05 mol
Dari persamaan, 1 mol zink bertindak dengan 2 mol asid hidroklorik.
Jadi, 0.05 mol zink bertindak dengan 0.1 mol asid hidroklorik.
MV 1000=Bilangan mol
M ×501000=0.1
M=0.1x100050=2mol dm3


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment