Friday, 30 January 2015

2.2 Struktur Atom

Sejarah perkembangan model atom
■ Video berikut mengandungi maklumat mengenai sejarah perkembangan model atom.
■ Model atom yang diperkenalkan oleh ahli-ahli sains:

Ahli Sains & Atom model Keterangan
Mencadangkan bahawa semua jirim adalah terdiri daripada atom yang tidak boleh dibahagikan lagi dan tidak dapat dibinasakan.
Semua atom bagi unsur-unsur tertentu adalah sama.
Atom unsur-unsur yang berbeza adalah berbeza dari segi saiz dan jisimnya.
Apabila unsur-unsur bertindak balas, atom-atomnya bergabung dalam satu nisbah ringkas nombor bulat.
Mencadangkan bahawa model atom sebagai sfera bercas positif di mana elektron yang bercas negatif mengelilinginya.
Mencadangkan bahawa sebahagian besar daripada jisim atom adalah terkandung dalam nukleus, dan kebanyakan kawasan atom adalah ruang kosong.   
Elektron mengelilingi nukleus pada kelajuan tinggi dan membentuk awan yang bercas negatif.
Video berikut mengandungi maklumat mengenai model atom Rutherford.
Mencadangkan bahawa elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit tetap atau petala.
Setiap orbit adalah pada jarak yang tetap dari nukleus dalam bentuk bulatan.
Video berikut mengandungi maklumat tentang struktur atom Neils Bohr.
Beliau mendapati bahawa zarah subatom adalah neutral secara elektrik dan dikenali sebagai neutron.
Neutron sentiasa berada dalam nukleus atom dan saiznya adalah hampir dengan saiz proton.
Semua nukleus mengandungi proton dan neutron kecuali hidrogen, yang mengandungi proton sahaja.

Zarah subatom
■ Zarah kecil yang membentuk atom. 
■ Terdapat tiga jenis zarah subatom:

(a) Proton

(b) Neutron

(c) Elektron
■ Video berikut mengandungi maklumat mengenai zarah subatom.
■ Perbandingan antara zarah subatom.

Proton dan neutron membentuk nukleus di tengah-tengah atom.

Elektron bergerak mengelilingi nukleus pada kelajuan yang sangat tinggi.

Jisim atom tertumpu pada nukleus.

Animasi berikut menunjukkan perbandingan ciri-ciri zarah subatom.
■ Bagi atom neutral,

Bilangan proton = Bilangan elektron

Bilangan caj positif = Bilangan caj negatif


Perubahan dalam keadaan jirim
Definisi: Nombor proton ialah bilangan proton dalam atom unsur.

(a) Nombor proton = jumlah proton

(b) Bilangan proton dan elektron bagi atom unsur-unsur yang berbeza adalah berbeza.
Definisi: Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom unsur itu.

(a) Nombor nukleon = bilangan proton + bilangan neutron.

(b) Nukleon bilangan = nombor proton + bilangan neutron.
■ Perwakilan atom bagi unsur:

(a) Perwakilan piawai untuk atom menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon yang.

(b) Animasi berikut menunjukkan nombor proton, nombor nukleon dan simbol atom.
Contoh latihan 2.2(a)
Lengkapkan jadual di bawah bagi hubungan antara bilangan zarah subatom, nombor proton dan nombor nukleon.
Simbol Nombor nukleon Nombor proton Bilangan proton Bilangan elektron Bilangan neutron
1 1 H 1 1 1 1 0
4 2 He  4 2 2 2 2
12 6 C 12 6 6 6 6

Contoh latihan 2.2(b)
Pilih benar [✔] atau salah [✘] untuk pernyataan yang diberikan.
Kenyataan
Proton dan neutron membentuk nukleus di tengah-tengah atom.
Elektron mempunyai jisim yang sama seperti proton dan neutron.
Nombor proton adalah bilangan proton dalam atom.
Bilangan nukleon adalah bilangan neutron dalam atom.


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment