Tuesday, 30 December 2014

1.2 Kaedah Penyiasatan Saintifik

Kaedah Penyiasatan Saintifik
■ Kaedah Penyiasatan Saintifik

Kaedah sistematik yang dilakukan menurut peraturan dan prinsip saintifik supaya mendapatkan pengetahuan saintifik.
■ Langkah-langkah kaedah penyiasatan saintifik:

Video ini mengandungi maklumat mengenai langkah-langkah kaedah penyiasatan saintifik:

1. Membuat pemerhatian Mengumpul maklumat, mengenai fenomena, menggunakan lima pancaindera.
2. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal, atau penjelasan sementara mengenai fenomena berkenaan berdasarkan pemerhatian.
3. Mengenal pasti masalah Masalah dikenalpasti dengan bertanya soalan, berdasarkan kesimpulan yang dibuat.
4. Membuat hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas untuk menerangkan soalan yang ditanya.
5. Mengenal pasti pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan untuk menguji hipotesis yang dibuat.
6. Mengawal pembolehubah Menentukan cara mengawal pembolehubah yang dipilih, apa yang perlu mengukur dan bagaimana untuk menjaga pembolehubah yang dimalarkan.
7. Merancang eksperimen Senaraikan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan eksperimen. Terangkan langkah-langkah butiran siasatan, bagaimana untuk mengumpulkan data.
8. Mengumpul data Membuat pemerhatian atau pengukuran dan kemudian merekodkan data secara sistematik.
9. Mentafsir data Menyusun dan menganalisis data. Pengiraan, graf atau carta yang disediakan untuk mencari sebarang hubungan antara pembolehubah.
10. Membuat kesimpulan Membentuk satu kenyataan mengenai hasil siasatan yang merumuskan apa yang berlaku dalam eksperimen itu, sama ada hipotesis itu diterima atau ditolak.
11. Menulis laporan Satu laporan lengkap bertulis menurut format kaedah penyiasatan saintifik.
■ Animasi berikut menunjukkan aspek yang diperlukan dalam laporan penyiasatan saintifik.

Aktiviti Makmal 1.2.1: Kaedah Penyiasatan Saintifik

Contoh latihan 1.2(a)
Pilih betul [✔] atau salah [✘] untuk kenyataan-kenyataan berikut.
Pernyataan
Penyiasatan saintifik dilakukan melalui satu siri langkah yang sistematik dikenali sebagai kaedah saintifik.
Semua penyiasatan saintifik yang dijalankan mestilah melibatkan data berangka.
Semua hipotesis dapat dibuktikan benar.
Inferen adalah kesimpulan awal yang dibuat berdasarkan pemerhatian awal.
Pembolehubah yang dimanipulasikan merupakan pembolehubah yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Contoh latihan 1.2(b)
Padankan langkah-langkah penyiasatan saintifik berikut berdasarkan penjelasan yang diberikan.
Keterangan Kaedah penyiasatan saintifik
Proses membentuk kesimpulan yang logik awal, yang mungkin atau mungkin tidak benar, untuk menerangkan proses pemerhatian. Membuat inferen
Satu proses membuat kenyataan umum yang menyatakan hubungan antara pembolehubah bergerak balas dan pembolehubah yang dimanupulasikan Membuat hipotesis
Satu langkah dalam penyiasatan saintifik supaya maklumat yang disampaikan dengan cara yang lebih bermakna. Menganalisa data
Faktor-faktor atau keadaan yang mempengaruhi faktor-faktor lain dalam penyiasatan. Pembolehubah

Contoh latihan 1.2(c)
Untuk pengaratan berlaku, udara dan air diperlukan. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengetahui sama ada udara diperlukan untuk paku besi berkarat. Tentukan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.
Faktor Jenis pembolehubah
Panjang paku besi Pembolehubah yang dimalarkan
Kehadiran atau ketiadaan udara Pembolehubah yang dimanupulasikan
Pengaratan paku besi Pembolehubah yang bergerak balas


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment